Ekskavatum (Kunduracı Göğsü)

2017 yılı itibariyle yaklaşık 750 Pektus Ekskavatum hastasına NUSS ameliyatı gerçekleştirdik. Pektus ekskavatum sternum ve kıkırdak kostaların değişik derecelerde depresyonu ile karakterize bir anterior göğüs duvarı deformitesidir ve göğüs duvarının en sık rastlanan anomalisidir. Deformite doğumdan itibaren belirgin olabilir veya doğumdan bir yıl sonra ortaya çıkar ve ilerleme eğilimi gösterir. Genellikle 7 – 9 yaşlarında stabil hale gelir. Olguların çoğunda çöküntü sternumun gövde kısmındadır ve derinlik ksifoid seviyesinde maksimum düzeydedir. Ksifoid çıkıntı rudimeter, sternum altında, ayrık, dönmüş ya da bir tarafa kaymış olabilir. İlk iki kostanın çöküntüye katılmaları nadirdir. Deformite santralize ya da asimetrik olabilir. Asimetrik olgularda çöküntü daha çok sağ tarafta görülür ve sternumun uzun ekseni etrafında sağa rotasyonu olaya eklenir. Bu tip deformitesi olan kızlarda sağ memenin diğerinden daha küçük oluşu görülebilir. Şiddetli pektus ekskavatum olgularında çöküntü çok derindir ve sternum omurgaya değebilir.

Pektus ekskavatumlu çocuklar genellikle ince ve yassı göğüslü, hafif kambur duran çocuklardır. Olguların dörtte birinde skolyoz mevcuttur.

Pektus ekskavatum anomalisine genel popülasyonda 300 doğumda bir rastlanmaktadır. Erkek/kadın oranı 5/1’dir. Semptomlar deformitenin derecesiyle ilgilidir, hafif deformiteler genellikle asemptomatiktir. Daha ileri deformitelerde eforla gelen göğüs ağrısı, çarpıntı, hareket kısıtlılığı görülebilir. Mitral kapak prolapsusu bu olgularda semptomların sebebi olabilir ve olguların %15’inde görülür. Hastaların %20'sine skolyoz eşlik etmektedir.

Pektus ekskavatumda ciddi kardiyovasküler ve pulmoner bozukluk olmadığı için sorun estetik olarak da değerlendirilebilir. Ancak orta ve ileri derecede deformitesi olan çocuklarda ameliyatın çocukların fiziksel kapasitelerine de katkı yaptığı bilinmektedir.